Privacy

Cling Privacy Statement

algemeen

U kunt de Cling website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en diensten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Cling ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Cling verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Cling, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Cling geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Cling persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Doel van verwerking

Cling verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuws en evenementen van Cling. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster (info@cling.be). In de informatiemails die Cling u toestuurt, zal telkens een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Cling uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Cling uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Cling over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van CLING bvba verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster (gdpr@cling.be).

Gebruik van Cookies

Soms zal de Cling website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Cling GDPR Statement

GDPR -VERKLARING

CLING BVBA[1] vindt uw privacy belangrijk. Om er voor te zorgen dat u ons uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen respecteren wij de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving[2] en handelen wij in overeenstemming met de ‘Global Data Protection Regulation’[3]. Voorts draagt CLING BVBA er zorg voor dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen (zullen) worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving. Door het gebruik van onze website, stemt u in met deze privacyverklaring.

1. Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: alle informatie over een ‘geïdentificeerde of identificeerbare’ natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd, wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een van volgende factoren: een naam, een (persoonlijk) identificatienummer, een adres, een online identificator (zoals een IP-adres) of enig ander element dat kenmerkend is voor de fysieke, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Deze wetgeving is dus niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Gebruik van onze website en nieuwsbrieven

Om onze nieuwsbrief te (kunnen) ontvangen dienen wij volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam, e-mailadres. Wanneer u gebruik maakt van onze website, hoeft u geen persoonlijke gegevens met ons te delen. Wanneer dit wel het geval zou zijn, bijvoorbeeld via het contactformulier, zullen wij u dit meedelen.

2.2. Onze dienstverlening

Wanneer u een beroep doet op onze diensten bent u, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, verplicht bepaalde persoonsgegevens aan CLING BVBA te verstrekken. Dit is namelijk een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst tussen CLING BVBA en uzelf te sluiten en correct uit te voeren. Verder zijn wij genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens op te vragen en te bewaren, omdat dit een wettelijke verplichting is.

CLING BVBA verwerkt naast de persoonsgegevens dewelke door haar cliënten of aanverwanten worden aangeleverd, ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door onze cliënten worden aangeleverd betreffende hun werknemers, bestuurders, klanten en leveranciers. De persoonsgegevens die door CLING BVBA worden verwerkt kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke meer.

CLING BVBA verwerkt uw persoonsgegevens steeds op een proportionele wijze, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk, ter zake dienend en beperkt zijn om het beoogde doel te realiseren. Hieronder dient onder andere te worden begrepen:

   het uitvoeren van onze opdrachten en dienstverlening voor u (webhosting, websites en shops, opzetten en runnen van marketing campagnes voor de klant, SEO, Analyse van bezoekers gegevens opp websites,opmaak van overeenkomsten, etc.)
   het naleven van onze wettelijke verplichtingen als beroepsbeoefenaar
   het voorkomen van illegale of vermoedelijke illegale praktijken en/of fraude, en het handhaven van onze algemene voorwaarden
   het uitwerken van marketingstrategieën, waaronder het afstemmen van de content op onze website en de inhoud van onze nieuwsbrieven op de interesses en behoeften van haar gebruikers/ontvangers
   het optimaliseren van onze dienstverlening en aanbieden van diensten op maat van uzelf en/of uw onderneming het in contact treden met u en/of uw onderneming

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is deze verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd op basis van:

   toestemming gegeven door uzelf voor een of meer specifieke doeleinden
   het openbaar maken van deze gegevens door uzelf
   de strikte noodzakelijkheid om onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen uit te voeren en na te komen
   de vrijwaring van de wettige belangen van CLING BVBA en/of uzelf, waaronder het verzekeren van de continuïteit van onze activiteiten
   andere gerechtvaardigde belangen, waaronder het handhaven van onze algemene voorwaarden.

3. Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

Tenzij u hiervoor uw toestemming geeft of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven, delen, verkopen, etc. aan derde partijen. In bepaalde gevallen zullen derden (zoals met CLING BVBA verbonden ondernemingen, subverwerkers, externe medewerkers en derden die een opdracht voor u of ons uitvoeren, serviceproviders waaronder de softwareproviders, DNS- en websitehosters etc.) wel toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. CLING BVBA laat dit enkel toe in de mate dat wij dit wettelijk verplicht zijn, of in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht of wanneer wij betrokken zijn in een (juridisch) geschil of rechtsgeding en om de (eigendoms-) rechten van CLING BVBA te vrijwaren en beschermen. CLING BVBA zal met elke dergelijke derde-subverwerker een overeenkomsten afsluiten in lijn met deze privacyverklaring.

CLING BVBA zal, met inachtneming van het voorgaande, uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

4. Sociale netwerken en clouddiensten

CLING BVBA maakt voor haar elektronische communicatie (nieuwsbrieven en/of berichtgeving) gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, enzovoort. Deze sociale netwerken laten u toe op deze platformen informatie te delen. Daarnaast kan u persoonsgegevens delen met ons door het gebruik van clouddiensten (zoals Sharefile, Dropbox, Google Drive, WE-transfer etc.). CLING BVBA heeft geen controle op deze clouddiensten en sociale netwerken, noch op de informatie die u daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt. Wij zijn hier dan ook niet voor verantwoordelijk. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze toepassingen, platformen en sociale netwerken door te nemen. In geen geval delen wij uw persoonsgegevens met dergelijke clouddiensten en sociale netwerken.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

CLING BVBA werkt hard om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Daarom maken wij gebruik van passende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen. Onze medewerkers zijn daarnaast zorgvuldig geselecteerd en opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke persoonsgegevens. In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, zorgen wij ervoor dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor uitvoering en nakoming van onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen. Bij het zich voordoen van een gegevenslek of databreach zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in de door de wet voorziende omstandigheden, persoonlijk op de hoogte brengen.

6. Uw privacy-rechten

De toepasselijke wetgeving kent een aantal rechten toe aan natuurlijke personen op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens:

   recht op inzage
   recht op rechtzetting of verbetering van onjuiste persoonsgegevens
   recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)
   recht op beperking van de verwerking
   recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
   recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming

Om deze rechten uit te oefenen, dient u een e-mail te verzenden aan het volgende e-mailadres: GDPR@CLING bvba.be. Om zekerheid te hebben over uw identiteit dient deze e-mail vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitsbewijs. CLING BVBA zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek. Bovendien heeft u het recht om, op ieder ogenblik, de door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven op een tijdstip voorafgaand aan de intrekking daarvan. Aan de uitoefening van bovenstaande rechten zijn in principe geen kosten verbonden. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, heeft CLING BVBA het recht en de keuze om (i) een redelijke vergoeding aan te rekenen of (ii) te weigeren gevolg te geven aan het verzoek, indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be).

7. Bewaringstermijn persoonsgegevens

CLING BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het beoogde doel te realiseren. Met inachtneming van het voorgaande en tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen, zullen uw persoonsgegevens door CLING BVBA worden bewaard gedurende een periode van tien jaar na het einde van onze samenwerking. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden de persoonsgegevens, rekening houdende met de door ons toegepaste overschrijvingstermijn van eventuele backups, gewist of geanonimiseerd.

8. Wijzigingen en updates

CLING BVBA kan deze privacyverklaring op elk ogenblik eenzijdig wijzigen zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. In geval van tegenstrijdigheden hebben onze algemene voorwaarden, en eventuele bijzondere voorwaarden, voorrang op deze privacyverklaring.

9. Contact

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website, onze elektronische communicatie en in verband met deze privacyverklaring kan u steeds terecht bij onze functionaris gegevensbescherming:

CLING BVBA

Reinpadstraat 214

3600 Genk

Tel.: + 32 (0)478 88 21 22

Email: GDPR@CLING bvba.be

Deze privacyverklaring treedt in werking op 16 mei 2018.

________________________________________

[1] CLING BVBA nv, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Reinpadstraat 214,

[2] Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens.

[3] Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 

 

Cling Alphabet GENK

Cling Belettering - reclame en Publiciteit - textiel - signalisatie - webdesign.

Cling Alphabet is gespecialiseerd in het grafisch ontwerpen en produceren van een volledig gama van producten en diensten in de domeinen :

Cling Alphabet staat u bij in uw reklame, communicatie en publiciteit noden van ONTWERP naar PRODCUTIE in onze eigen atilier, tot en met plaatsing. Dit alles voorzien van onze gepersonaliseerde service en de gekende kwaliteits service tijdens en na verkoop.

Meer weten, neem gerust contact met ons op,

Cling Alphabet

www.cling.be